Regulamin sklepu internetowego www.juwi-swiece.pl

§ 1
Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.juwi-swiece.pl (serwis), w tym zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem tego serwisu. Regulamin stosuje się do towarów zakupionych wyłącznie za pośrednictwem serwisu.
 2. Serwis jest prowadzony przez: Julia & Wiktoria Sisters. Świece Agnieszka Pakiet, prowadząca działalność pod adresem: ul.Główna 50 46-250 Wasice, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 7542604123, Regon 160340252 email: Ju-Wi.swiece@hotmail.com (dalej jako juwi-swiece.pl).
 3. Warunkiem skorzystania z serwisu jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie należy zapoznać się przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia traktowane jest jako zgoda na przedstawione warunki.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z nieznajomości, bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu nie będą uwzględniane.
§ 2
Przyjmowanie zamówień/zawieranie umów
 1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez serwis www.juwi-swiece.pl. Treści zawarte w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji.
 2. juwi-swiece.pl zastrzega sobie prawo do zmiany towarów oraz cen towarów znajdujących się w ofercie serwisu oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili przyjęcia zamówienia przez juwi-swiece.pl.
 3. Klient zobowiązany jest wypełnić formularz niezbędny do złożenia zamówienia prawidłowo, to jest uzupełniając wszystkie rubryki oraz podając dane zgodne ze stanem rzeczywistym, w przeciwnym razie juwi-swiece.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.
 4. W przypadku zakupu przedmiotów gotowych (dostępnych „od ręki”) Klient zobowiązany jest uiścić opłatę najszybciej jak jest to możliwe, nie później jednak niż 24 godziny od chwili zakupu. Brak wpłaty w tym terminie skutkuje automatyczną anulacją zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia
 6. W przypadku braku zamówionego Towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach i zamówienie zostanie w całości anulowane.
 7. W przypadku zakupu przedmiotu, który ma zostać wykonany na zamówienie klienta, realizacja może zostać rozpoczęta jedynie po zaksięgowaniu wpłaty zaliczki stanowiącej 100% wartości towaru, która powinna nastąpić nie później niż 3 dni od daty złożenia zamówienia.
 8. Zamówienia realizowane są w kolejności składania, w terminie przestawionym w opisie produktu.
§ 3
Płatności
 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki podawane są jako osobna pozycja na każdym etapie kompletowania składania/kompletowania zamówienia przez Klienta.
 2. Klient uiszcza cenę w formie zaliczki stanowiącej 100% wartości towaru:
  1. przelewem bankowym na rachunek prowadzony przez Julia & Wiktoria Sisters. Świece Agnieszka Pakiet w PKO BP nr rachunku: 75 1020 3668 0000 5802 0534 8554
  2. bezpiecznym systemem szybkiej płatności Dotpay (przekierowującej na stronę wybranego przez klienta banku). Wybór metody płatności dostępny jest w koszyku po złożeniu zamówienia
 3. juwi-swiece.pl nie wysyła towarów za pobraniem, nie przyjmujemy także płatności gotówką.
 4. W przypadku płatności przelewem bankowym, w tytule przelewu należy podać poprawny numer zamówienia i nazwę zamówionego produktu – zamówienie jest realizowane w terminie podanym w ofercie, liczonym od daty zaksięgowania wpłaty Klienta na rachunku bankowym.
 5. W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji Płatności z winy nieleżącej po stronie Sprzedawcy (w szczególności użyciu przez Kupującego niepoprawnego numeru zamówienia i nazwy produktu), Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o tych powodach, wzywając jednocześnie Klienta do złożenia stosownych wyjaśnień w tym zakresie. W razie złożenia wyjaśnień, które w dalszym ciągu nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację Płatności, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta, jednak Kupującemu nie przysługuje prawo do wnoszenia względem Sprzedawcy żadnych roszczeń wynikających z braku realizacji zamówienia.
§ 4
Termin realizacji zamówienia i wysyłka towaru
 1. juwi-swiece.pl zrealizuje zamówienie w terminie nie dłuższym niż podany dla danego towaru w serwisie, nie dłuższym niż 21 dni. Termin ten to czas wykonania produktu i przygotowania do wysyłki, który należy powiększyć o czas dostawy.
 2. Do każdego zamówienia załączony jest dokument stwierdzający dokonanie transakcji (faktura).
 3. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania. Wysyłki realizowane są trzy razy w tygodniu.
 4. Koszty dostawy podane w serwisie dotyczą przesyłek na terenie kraju. Koszty i możliwość wysyłki do innych krajów uzgadniane są indywidualnie w zależności od miejsca docelowego. Sprzedawca może nie mieć możliwości realizacji zamówienia do wybranego kraju.
 5. Przesyłka jest doręczana za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź przesyłką pocztową (zgodnie z opisem).
 6. Odbiór osobisty możliwy jest w siedzibie ul.Główna 50 46-250 Wasice
§ 5
Rezygnacja z zakupionego towaru
 1. Klient nie może anulować zamówienia, które zrealizowane zostało według specyfikacji Klienta (spersonalizowanego) lub dotyczącego towaru służącego zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta, jeżeli towar został już wykonany. W tych przypadkach anulowanie zamówienia będzie uznawane za bezskuteczne. Sprzedawca każdorazowo poinformuje Klienta mailowo lub telefonicznie o skutecznym lub bezskutecznym anulowaniu zamówienia.
 2. Klient może w terminie 14 dni od potwierdzenia otrzymania towaru, bez podania przyczyny odstąpić od umowy.
  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone może być wyłącznie na piśmie i przesyłane listem poleconym na adres: Julia & Wiktoria Sisters. Świece Agnieszka Pakiet ul.Główna 50 46-250 Wasice. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, nie może nosić śladów użytkowania , powinien być przesłany z oryginalnym opakowaniem i zabezpieczony dokładnie w ten sam sposób, w jaki został wysłany do klienta. Do towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup (paragon fiskalny, faktura VAT). W przypadku zniszczenia przedmiotu wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki zwrot ceny sprzedaży możliwy będzie tylko w wypadku uznania reklamacji przez firmę kurierską.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Klienta juwi-swiece.pl dokona zwrotu na rzecz Klienta ceny sprzedaży, pomniejszonej o koszty dostawy (w przypadku dostawy płatnej) przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że w sposób wyraźny zgodzi się on na inny sposób zwrotu ceny. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostarczenia przesyłki innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zwrot płatności nastąpi w terminie 14 dni, z tym, że Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania przesyłki, o której mowa w ust. 3. Koszty przesyłki zwrotnej poniesione przez Klienta nie są zwracane.
 5. juwi-swiece.pl nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie. Towar jest odpowiednio zabezpieczany przed ewentualnymi uszkodzeniami w transporcie. Klient zobowiązany jest do rozpakowania paczki w obecności kuriera a w razie stwierdzenia uszkodzeń – spisania protokołu szkody
 6. Jeżeli Klient dokonuje zwrotu Towaru nie spełniając wymogów skutecznego odstąpienia od umowy juwi-swiece.pl zastrzega sobie prawo do odrzucenia zwrotu Towarów i odmowy zwrotu ceny lub do obciążenia Klienta uzasadnionymi kosztami w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy.
§ 6
Reklamacje oraz Gwarancja
 1. juwi-swiece.pl jest obowiązane dostarczyć produkt bez wad. juwi-swiece.pl jest odpowiedzialne wobec Klienta z tytułu rękojmi, jeśli dostarczony produkt ma wadę fizyczną (niezgodność sprzedanego produktu z umową). juwi-swiece.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za uszkodzenia towaru wynikające z winy Klienta lub powstałe na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, takich jak zniszczenia mechaniczne, zarysowania, złamania.
 2. juwi-swiece.pl odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 24 miesięcy od dnia wydania produktu Klientowi i zgłoszona nie później niż przed upływem 12 miesięcy od jej wykrycia.
 3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna być zgłoszona niezwłocznie, nie później niż w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej, drogą elektroniczną na adres e-mail:
  Ju-Wi.swiece@hotmail.com juwi-swiece.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania poprzez wysłanie informacji e-mail zwrotnej na adres, z którego wysłana została reklamacja. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe), jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez juwi-swiece.pl, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty i opisem reklamacji w sposób określony poniżej:
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta juwi-swiece.pl niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
 5. Zgłoszenia dotyczącego wad/uszkodzeń należy dokonać na adres Ju-Wi.swiece@hotmail.com dołączając dokumentację fotograficzną. W terminie do 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia, Klient otrzyma odpowiedź w podanej sprawie.
§ 7
Postanowienia końcowe
 1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom na stronie internetowej www.juwi-swiece.pl. Dokonywanie zakupów w sklepie juwi-swiece.pl oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Wszelkie zmiany będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już zrealizowanych usług oraz umów będących w trakcie realizacji.
 3. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.
 4. Strony umów zawartych za pośrednictwem serwisu dołożą wszelkich starań w celu polubownego załatwienia ewentualnych sporów powstałych na tle stosowania niniejszego regulaminu oraz treści i wykonania łączących je umów sprzedaży. Spory nie rozwiązane w drodze polubownej rozstrzygane będą przez właściwy Sąd powszechny.
 5. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych, przedruk tekstów zamieszczonych na stronie oraz ich udostępnianie w Internecie. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony juwi-swiece.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.